UBND huyện ban hành Kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn huyện năm 2023

UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 20/3/2023 về thực hiện công tác phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC) trên địa bàn huyện Ân Thi năm 2023.

Mục đích, yêu cầu đặt ra là: Tiếp tục thực hiện tốt công tác PCGD, XMC nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc, toàn diện để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ngăn chặn tái mù chữ ở người lớn; thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi là: Huy động trẻ đến nhà trẻ đạt tỷ lệ khoảng 42%; trẻ đến lớp mẫu giáo đạt tỷ lệ trên 98,5%; trẻ 5 tuổi đến lớp và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt tỷ lệ 100%;  đảm bảo 100% đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Đối với phổ cập giáo dục tiểu học: 100% số trẻ 6 tuổi vào lớp 1, số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ từ 98,5% trở lên, số trẻ đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ trên 99,5%; không có học sinh tiểu học bỏ học; 100% đơn vị cấp xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

Về phổ cập giáo dục trung học cơ sở: 100% số trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6; số thanh thiếu niên độ tuổi 15 - 18 tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ trên 98%; số thanh thiếu niên độ tuổi 15-18 đã và đang học THPT, giáo dục thường xuyên hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt tỷ lệ trên 92%; tỷ lệ lưu ban và bỏ học dưới  0,2%. Củng cố, duy trì vững chắc kết quả 100% xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2; phấn đấu 100% đơn vị cấp xã, thị trấn đạt chuẩn mức độ 3, huyện phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

Về xóa mù chữ: Số người biết chữ mức độ 1 trong độ tuổi 15-35 đạt trên 99,9%; số người biết chữ mức độ 2 trong độ tuổi từ 15 - 60 đạt trên 99,9%; tổ chức xóa mù chữ cho toàn bộ người chưa biết chữ có khả năng tiếp cận giáo dục. Đảm bảo 100% đơn vị cấp xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu huy động trên 60% người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục.

UBND huyện cũng yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền; tham gia điều tra, vận động người dân thường xuyên học tập, hưởng ứng phong trào học tập suốt đời góp phần xóa mù chữ, chống mù chữ trở lại; huy động các nguồn lực hỗ trợ ccho công tác PCGD, XMC trên địa bàn huyện./.

Toàn văn tại đây: Kế hoạch số 48/KH-UBND

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh