Công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ân Thi

Ngày 15/02/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi ban hành Thông báo số 675b/TB-UBND về việc công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ân Thi.

Chi tiết:

1. Thông báo:https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2022-07/2a5803ab4284da6dTB%20675b.pdf

2. Báo cáo QH:https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2022-07/8e813c6c8821d82d1.2.%20BCTMQH%202021-2030%20huyen%20An%20Thi.pdf

3. Bản đồ QH:https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2022-07/1da6dcd8cf62e8d4.%20BDQH%20cap%20huyen%20An%20Thi%202021%202030.dgn.pdf

4. Bản đồ HTSDĐ:https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2022-07/6bd94f45a5cc42dd4.%20BDHT%20cap%20huyen%20An%20Thi-Default-000.pdf

5. Quyết định:https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2022-07/176bc4af64aead4dQD%20406.pdf

Văn phòng HĐND-UBND huyện