Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Đặng Lễ

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Đặng Lễ

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2022-04/33004fc908d9a4bdtho%CC%82ng%20ba%CC%81o%20ke%CC%82%CC%81t%20qua%CC%89%20lu%CC%9B%CC%A3a%20cho%CC%A3n%20nha%CC%80%20tha%CC%82%CC%80u.pdf

Văn phòng HĐND-UBND huyện