Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của HĐND, UBND huyện Ân Thi ban hành năm 2020

Xem chi tiết văn bản tại đây:https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2021-08/23f77b9d740dcd0dQD%2001%20%20UBND%20huyen.signed.pdf

Văn phòng HĐND-UBND huyện