Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Xem văn bản tại đây: https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2021-08/ed9dcad43fdbed8dqd%20399%20ubnd%20huyen%20ban%20chuan.pdf

Văn phòng HĐND-UBND huyện