Quy chế Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Đăng ngày 17 - 12 - 2019
100%

  ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN                                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

HUYỆN ỦY ÂN THI                                                                                                                    

             Số: 04-QC/HU                                                                              Ân Thi, ngày 10 tháng 9 năm 2019

 

QUY CHẾ

Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những

phản ánh, kiến nghị của dân

-----

 

          - Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

          - Căn cứ Quy định số 11- QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định số 1548 - QĐ/TU ngày 28/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

          - Căn cứ Quy chế làm việc số 03 - QC/HU ngày 09/7/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

          - Xét đề nghị của Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;

          Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quy chế Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

          1. Quy chế này quy định phạm vi, hình thức tổ chức thực hiện của Bí thư Huyện ủy trong công tác tiếp dân, đối thoại, xử lý kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân và nhiệm vụ của các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên có liên quan trong việc tham gia, tham mưu giúp Bí thư Huyện ủy tiếp, đối thoại, xử lý kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của dân.

          2. Quy chế này áp dụng đối với Bí thư Huyện ủy và các phòng, ban, ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên có liên quan. Người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo là người dân, cán bộ, đảng viên, người đại diện của cơ quan, tổ chức và các cơ quan tổ chức có liên quan.

          Điều 2. Nguyên tắc chung

          1. Bí thư Huyện ủy trực tiếp tiếp dân, đối thoại với dân; lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan trong việc xử lý, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân.

          2. Việc tiếp, đối thoại với công dân phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của công dân; công tâm, dân chủ, khách quan, kịp thời, đúng thẩm quyền; đúng trình tự, thủ tục, tạo thuận lợi cho công dân; bảo mật thông tin theo quy định, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

          3. Việc xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân phải kịp thời, triệt để, đúng thẩm quyền, tuân thủ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chương II

PHẠM VI, HÌNH THỨC TIẾP, ĐỐI THOẠI VỚI DÂN VÀ TIẾP NHẬN,

XỬ LÝ KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA DÂN

          Điều 3. Phạm vi tiếp, đối thoại với dân

          1. Tiếp nhận thông tin những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện.

          2. Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo khác liên quan đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện và liên quan đến các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, đã được cấp có thẩm quyền thụ lý, giải quyết nhưng người dân vẫn chưa đồng tình.

          Điều 4. Thời gian, địa điểm tổ chức tiếp, đối thoại với dân

          1. Bí thư Huyện ủy tiếp dân định kỳ ít nhất 01 ngày trong 1 tháng, tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc địa điểm khác do Bí thư Huyện ủy quyết định.

          Thời gian và địa điểm tiếp dân cụ thể sẽ được thông báo tại trụ sở Tiếp công dân huyện. Trường hợp ngày tiếp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ hoặc vì lý do khách quan thì tổ chức tiếp bù vào ngày làm việc khác (có thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm)

          Điều 5. Thành phần tham gia tiếp, đối thoại với dân

          1. Thành phần cùng tham gia tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy gồm: Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng ban Tiếp công dân huyện và cấp trưởng các phòng, ban, ngành cơ quan, đơn vị có liên quan theo sự chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy.

          2. Trường hợp cấp trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị không thể tham gia tiếp dân cùng Bí thư Huyện ủy vì lý do khác thì cử cấp phó đi thay nhưng phải báo cáo và được sự đồng ý của Bí thư Huyện ủy.

          Điều 6. Hình thức tiếp, đối thoại với công dân

          1. Người có yêu cầu đối thoại với Bí thư Huyện ủy phải đăng ký nội dung, lịch tiếp, đối thoại gửi về UBKT Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy trước khi tham gia. Các đoàn đông người phải đăng ký, cử người đại diện tham gia (tối đa không quá 05 người) đối thoại với Bí thư Huyện ủy.

          Nội dung, thành phần tham gia đối thoại phải được UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy rà soát, báo cáo Bí thư Huyện ủy xem xét, quyết định trước khi thực hiện tiếp, đối thoại.

          2. Các thành phần tham gia đối thoại có quyền trình bày, trao đổi, cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung đối thoại trên nguyên tắc khách quan, tôn trọng pháp luật, tuân thủ sự điều hành của người chủ trì tiếp dân.

          Điều 7. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo

          1. Phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân được trình bày bằng lời nói phải được ghi chép đầy đủ trong sổ tiếp dân; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân được trình bày bằng văn bản, đơn, thư phải được tiếp nhận, thống kê đầy đủ trong sổ tiếp nhận đơn, thư.

          2. Các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bí thư Huyện ủy phải được tiếp nhận, xem xét, thẩm tra, xác minh, giải quyết, thông báo kết quả giải quyết tới công dân hoặc chỉ đạo, giải quyết ngay khi xác định nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo là có căn cứ rõ ràng cụ thể.

          3. Các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan khác nhau thì Bí thư Huyện ủy tiếp nhận, xử lý nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị các địa phương, đơn vị có thẩm quyền giải quyết các nội dung khác và thông báo kết quả giải quyết tới công dân.

          4. Các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bí thư Huyện ủy thì chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

          Điều 8. Thời hạn giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo

          1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, Văn phòng Huyện ủy phối hợp với UBKT Huyện ủy tham mưu Bí thư Huyện ủy và thừa lệnh Bí thư Huyện ủy thông báo bằng văn bản tới công dân về việc tiếp nhận để giải quyết, không giải quyết hoặc tiếp nhận và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đối với các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo có nội dung phức tạp thì thời hạn thông báo tới công dân không quá 15 ngày làm việc.

          2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chuyển đến thì địa phương, đơn vị có thẩm quyền giải quyết phải báo cáo bằng văn bản với Bí thư Huyện ủy và thông báo kết quả tiếp nhận để giải quyết, chỉ đạo giải quyết tới công dân.

          Điều 9. Các trường hợp từ chối tiếp, đối thoại với dân, không tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

          1. Công dân có hành vi, lời nói xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng, tài sản của cán bộ, đảng viên thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

          2. Công dân có hành vi gây mất an ninh trật tự hoặc gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước tại nơi tiếp công dân hoặc có hành vi vi phạm nội quy tiếp công dân, mặc dù đã được nhắc nhở nhưng vẫn vi phạm.

          3. Nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân đã được cấp có thẩm quyền trả lời nhưng công dân vẫn tiếp tục phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo mà không đưa ra được tài liệu, chứng cứ, tình tiết mới làm thay đổi bản chất của phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

          Điều 10. Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại nơi tiếp dân

          Công an huyện có trách nhiệm chỉ đạo, bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại nơi tiếp dân của Bí thư Huyện ủy. Kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, gây rối trật tự, vi phạm nội quy tiếp dân; hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây tổn hại sức khỏe của cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ tiếp dân; hành vi xâm hại tới tài sản của Nhà nước, cá nhân và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

          Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo

          1. Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất khi cần, Bí thư Huyện ủy làm việc với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp, đối thoại với dân, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Chương III

NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN

          Điều 12. Nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

          1. Chủ trì, phối hợp

          a. Chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin; theo dõi, tổng hợp, báo cáo và tham mưu cho Bí thư Huyện ủy thực hiện việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân; lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của dân trên địa bàn huyện.

          b. Các ban Đảng của Huyện ủy: Tham mưu giúp Bí thư Huyện ủy xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến đảng viên trực thuộc Đảng bộ huyện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng Ban; ban hành thông báo ý kiến kết luận của Bí thư Huyện ủy về các cuộc tiếp dân, đối thoại với dân.

          c. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan khác có liên quan: Tham mưu giúp Bí thư Huyện ủy chỉ đạo xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến tham nhũng, lãng phí; liên quan đến vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện; liên quan đến các vụ việc phức tạp, nổi cộm xảy ra trên địa bàn huyện.

          d. Công an huyện: Tham mưu công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự trong các ngày tiếp, đối thoại với công dân của Bí thư Huyện ủy.

          e. Thanh tra huyện: Tổng hợp kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện; rà soát, phân loại, báo cáo, tham mưu giúp Bí thư Huyện ủy chỉ đạo xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân.

          2. Ban Tiếp công dân huyện, UBND xã, thị trấn: Tiếp nhận, phân loại, lập danh sách công dân đăng ký đối thoại với Bí thư Huyện ủy, danh sách các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân để báo cáo Bí thư Huyện ủy xem xét, quyết định.

          3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc thực hiện sự chỉ đạo, kết luận của Bí thư Huyện ủy tại các buổi tiếp công dân và sự chỉ đạo, kết luận của Bí thư Huyện ủy đối với các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

          4. Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả tiếp, đối thoại với công dân, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện.

           Điều 13. Nhiệm vụ của Văn phòng Huyện ủy

          1. Phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí địa điểm, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy. Cử cán bộ trực tiếp tham gia tiếp, đối thoại với công dân cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy.

          2. Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ và thời gian, địa điểm, nội dung các cuộc tiếp công dân đột xuất của Bí thư Huyện ủy.

          3. Phối hợp và tham mưu giúp Bí thư Huyện ủy ban hành Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy trong các cuộc tiếp, đối thoại với công dân và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư Huyện ủy phân công, chỉ đạo.

          Điều 14. Nhiệm vụ của UBND huyện

          1. Phân công 01 đồng chí lãnh đạo UBND huyện phụ trách công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo tham gia buổi tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy

          2. Chỉ đạo Ban Tiếp công dân, các phòng, ban, ngành, UBND xã, thị trấn cung cấp các thông tin, tài liệu về các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người nổi cộm trên địa bàn; kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo, tham mưu giúp đồng chí Bí thư Huyện ủy thực hiện công tác tiếp, đối thoại với dân.

          3. Tham mưu giúp đồng chí Bí thư Huyện ủy trả lời trực tiếp các nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của quần chúng nhân dân thuộc lĩnh vực được phân công, phụ trách tại các buổi tiếp dân.

          4. Tổ chức thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy đối với các nội dung thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

          Điều 15. Nhiệm vụ của Ban Tiếp công dân

          1. Trưởng Ban Tiếp công dân huyện trực tiếp tham gia tiếp, đối thoại với dân cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy

          2. Phối hợp với UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy và cơ quan có liên quan bố trí địa điểm, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất; xây dựng nội quy, quy trình tiếp dân; tiếp nhận, phân loại, lập danh sách công dân đăng ký đối thoại, danh sách các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân để báo cáo đồng chí Bí thư Huyện ủy xem xét, quyết định.

          3. Tham mưu giúp đồng chí Bí thư Huyện ủy trả lời trực tiếp các nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của quần chúng nhân dân thuộc lĩnh vực được phân công, phụ trách tại các buổi tiếp dân.

          Điều 16. Nhiệm vụ của Thanh tra huyện

          1. Chánh Thanh tra huyện trực tiếp tham gia tiếp, đối thoại với dân cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy.

          2. Phối hợp với UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy tổng hợp kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; rà soát phân loại, báo cáo, tham mưu giúp người đứng đầu cấp ủy cùng cấp chỉ đạo xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tham mưu giúp đồng chí Bí thư Huyện ủy trả lời trực tiếp các nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực được phân công, phụ trách tại các buổi tiếp dân.

          3. Tổ chức thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy và cấp trên đối với các nội dung thuộc lĩnh vực được phân công, phụ trách.

          Điều 17. Nhiệm vụ của Công an huyện

          1. Bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại nơi tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Xây dựng và triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ cần thiết để bảo vệ người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

          2. Xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy tiếp công dân, gây rối trật tự tại nơi tiếp dân, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm sức khỏe, tính mạng của cán bộ, đảng viên, xâm phạm tài sản của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

          3. Tham mưu giúp đồng chí Bí thư Huyện ủy xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

          4. Nắm tình hình nội bộ quần chúng nhân dân, các vấn đề phức tạp, nổi cộm trên địa bàn huyện, tham mưu giúp đồng chí Bí thư Huyện ủy tổ chức tốt công tác tiếp, đối thoại, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

          5. Tổ chức thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy đối với các nội dung thuộc lĩnh vực được phân công, phụ trách.

          Điều 18. Nhiệm vụ của các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương

          1. Cử cán bộ cấp trưởng tham gia tiếp, đối thoại với dân theo sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

          2. Tham mưu đồng chí Bí thư Huyện ủy xử lý các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công, phụ trách.

          3. Tổ chức thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công, phụ trách.

          4. Định kỳ ngày 25 hằng tháng và ngày 25 của tháng cuối quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất, đồng chí Bí thư đảng ủy xã, thị trấn báo cáo bằng văn bản với đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng gửi UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy về tình hình, kết quả tiếp dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân tháng, quý, năm để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy theo quy định.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

          Điều 19. Người đứng đầu cấp ủy các cấp, các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy, các phòng, ban, ngành của huyện và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị kịp thời phản ánh về Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét bổ sung, chỉnh sửa phù hợp.

          Điều 20. Ban hành kèm theo Quy chế này là Nội quy tiếp dân của Bí thư Huyện ủy.

          Điều 21. Giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế này.

                                                                                                                                         

                                                                                                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                                          BÍ THƯ

                                                                                                                                       (Đã ký)

 

                                                                                                           Nguyễn Lê Huy

 

NỘI QUY 
TIẾP DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY

(Ban hành kèm theo Quy chế số 04 - QC/HU ngày 10/9/2019

của Ban Thường vụ Huyện ủy )

-----

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Bí thư Huyện ủy và các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tiếp dân cùng với Bí thư Huyện ủy có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định số 11 - QĐi/TW và Quy chế số 04 - QC/HU ngày 10/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. Thời gian tiếp dân

+ Sáng từ: 08 giờ 00 đến 11 giờ 00.

+ Chiều từ: 14 giờ 00 đến 16 giờ 30.

3. Nghiêm cấm công dân mang vũ khí, công cụ hỗ trợ, chất gây cháy, nổ, khẩu hiệu hoặc băng rôn và những vật cồng kềnh vào địa điểm tiếp dân.

4. Nghiêm cấm mọi hành vi gây rối an ninh, trật tự; xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cơ quan nhà nước, người thi hành công vụ hoặc cản trở, gây phiền hà cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

II. ĐỐI VỚI NGƯỜI KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

1. Xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có) như: Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng, tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ tiếp dân và nhân viên bảo vệ.

3. Tuân thủ sự sắp xếp, hướng dẫn của cán bộ tiếp dân, phải trình bày trung thực sự việc, nói rõ yêu cầu, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

4. Không lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để xuyên tạc, vu khống, kích động gây mất trật tự trước, trong và sau thời gian tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy hoặc có hành động xâm hại, xúc phạm, cản trở cán bộ tiếp dân và các hoạt động của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp dân.

5. Trường hợp có nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử đại diện (tối đa không quá 05 người đối với đoàn trên 05 người; không quá 02 người đối với đoàn dưới 05 người) để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với người chủ trì tiếp dân.

6. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

7. Không được tự ý quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của Bí thư Huyện ủy.

8. Giữ gìn vệ sinh, trật tự, đảm bảo mỹ quan trước và trong khuôn viên địa điểm tiếp dân.

9. Hết giờ làm việc, phải ra khỏi địa điểm tiếp dân, không được lưu lại dưới bất kỳ hình thức nào.

10. Các tổ chức, cá nhân đến địa điểm tiếp dân phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Nội quy này. Nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

III. ĐỐI VỚI NGƯỜI CHỦ TRÌ TIẾP DÂN VÀ CƠ QUAN, CÁN BỘ GIÚP NGƯỜI CHỦ TRÌ TIẾP DÂN

1. Khi tiếp dân, người chủ trì hoặc cơ quan, cán bộ giúp người chủ trì tiếp dân được quyền yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền); yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

3. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

4. Trong phạm vi trách nhiệm trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, chỉ đạo người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo việc xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

5. Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và những thông tin cá nhân khác của người tố cáo theo quy định hoặc khi người tố cáo yêu cầu (trừ trường hợp phải chuyển nội dung tố cáo tới tập thể, cá nhân giải quyết theo quy định).

6. Yêu cầu người vi phạm Nội quy chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

7. Trường hợp có người ốm hoặc bị tai nạn đột xuất cần phải cứu chữa thì báo cho cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời. Người được cấp cứu hoặc người đại diện phải nghiêm chỉnh chấp hành những quyết định của cán bộ y tế làm nhiệm vụ cấp cứu dưới sự giám sát của cán bộ làm công tác tiếp dân.

IV. CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI TIẾP VÀ LẬP BIÊN BẢN YÊU CẦU XỬ LÝ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Người trong tình trạng không làm chủ được hành vi của mình; người đã được cơ quan có thẩm quyền xác định mắc bệnh tâm thần hoặc một số bệnh khác dẫn tới mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật dân sự.

2. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo trả lời và được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

3. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ; có hành vi cản trở các hoạt động bình thường của địa điểm tiếp công dân, của người thi hành công vụ hoặc vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

4. Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, xúi giục, kích động, bôi nhọ người khác nhằm gây rối, xuyên tạc, nói xấu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

5. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Nội quy này.

 

Tin mới nhất

Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2020(15/07/2020 3:24 CH)

Tham gia ý kiến kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019(20/02/2020 10:58 SA)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020(16/01/2020 9:23 SA)

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019(14/01/2020 3:18 CH)

Hội nghị lần thứ 25 BCH Đảng bộ huyện khóa XXV (01/07/2019 2:31 CH)

Hội nghị tập huấn công tác quản lý Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019(23/11/2018 10:44 SA)

Sở Kế hoạch và Đầu tư dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính ở Hưng Yên(08/05/2018 4:12 CH)

Tăng cường sử dụng Hòm thư công vụ à ứng dụng phần mềm QLVB&ĐH(04/04/2018 11:16 SA)

Đề xuất bổ sung trường hợp tinh giản biên chế(06/11/2017 2:28 CH)

Công văn yêu cầu tiếp tục nhận gửi văn bản qua hòm thư điện tử(11/10/2017 7:34 SA)

Hưng Yên sơ kết thực hiện Kế hoạch số 93a và đánh giá kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(06/10/2017 7:09 SA)

Hướng dẫn quy trình đánh giá, công nhận xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật(03/10/2017 1:02 CH)

Đại hội công đoàn bộ phận Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi lần thứ V,...(04/07/2017 9:52 SA)