Tham gia ý kiến kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019

Đăng ngày 20 - 02 - 2020
100%

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ân Thi năm 2019. Theo quy định, bộ hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới phải có đầy đủ văn bản tham gia ý kiến vào báo cáo. Để hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và UBND các xã, thị trấn tham gia ý kiến bằng văn bản về kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019 về UBND huyện (Qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện) trước ngày 26/02/2020. Nội dung tham gia ý kiến như sau:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện

- Kết quả công tác lãnh, đạo chỉ đạo của cơ quan, đơn vị mình trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ân Thi.

- Kết quả thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới liên quan đến lĩnh vực mình theo dõi, quản lý trên địa bàn huyện Ân Thi.

- Một số tồn tại, hạn chế (Nếu có) và đề xuất giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

- Ý kiến có đề nghị hay không đề nghị xét, công nhận huyện Ân Thi đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Đánh giá tóm tắt kết quả triển khai xây dựng nông thôn mới của xã mình từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới (Tập trung một số nội dung: Khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới xã đạt bao nhiêu tiêu chí, kết quả huy động nguồn lực (Nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp, người con xa quê ủng hộ,….) nêu những kết quả nổi bật mà xã đạt được về hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp.

- Có nhất trí với Dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ân Thi năm 2019 không? Có đề nghị thẩm định, xét công nhận huyện Ân Thi đạt chuẩn nông thôn mới không?

3. Văn phòng HĐND-UBND huyện, Đài Truyền thanh huyện

- Văn phòng HĐND - UBND huyện đăng toàn văn Dự thảo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ân Thi đến năm 2019 trên cổng thông tin điện tử của huyện, trang Web của huyện để lấy ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

- Đài Truyền thanh huyện thông tin trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến xã về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới trong thời thời gian từ ngày 20/02/2020 đến ngày 05/3/2020 để nhân dân biết và đóng góp ý kiến.

Yêu cầu các ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nội dung Công văn./.

Xem văn bản gốc và Dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ân Thi năm 2019 tại đây

Ý kiến bạn đọc
  Đọc thêm...

  Tin mới nhất

  Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2020(15/07/2020 3:24 CH)

  Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020(16/01/2020 9:23 SA)

  Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019(14/01/2020 3:18 CH)

  Quy chế Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân(17/12/2019 9:44 SA)

  Hội nghị lần thứ 25 BCH Đảng bộ huyện khóa XXV (01/07/2019 2:31 CH)

  Hội nghị tập huấn công tác quản lý Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019(23/11/2018 10:44 SA)

  Sở Kế hoạch và Đầu tư dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính ở Hưng Yên(08/05/2018 4:12 CH)

  Tăng cường sử dụng Hòm thư công vụ à ứng dụng phần mềm QLVB&ĐH(04/04/2018 11:16 SA)

  Đề xuất bổ sung trường hợp tinh giản biên chế(06/11/2017 2:28 CH)

  Công văn yêu cầu tiếp tục nhận gửi văn bản qua hòm thư điện tử(11/10/2017 7:34 SA)

  Hưng Yên sơ kết thực hiện Kế hoạch số 93a và đánh giá kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(06/10/2017 7:09 SA)

  Hướng dẫn quy trình đánh giá, công nhận xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật(03/10/2017 1:02 CH)

  Đại hội công đoàn bộ phận Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi lần thứ V,...(04/07/2017 9:52 SA)