Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Đăng ngày 14 - 01 - 2020
100%

 

       ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ÂN THI                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 113 /QĐ-UBND                                                                             Ân Thi, ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ÂN THI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Theo hồ sơ đánh giá, biên bản họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Ân Thi ngày 13/01/2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp,

    QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 21 xã, thị trấn (có danh sách kèm theo) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

Điều 2. Giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 lên trang thông tin điện tử của địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Tư pháp huyện, các thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

                                                                          CHỦ TỊCH


                                                                         (Đã ký)

                                                                                     Mai Xuân Giới

 

DANH SÁCH
CÁC XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 113/QĐ-UBND  ngày 13 tháng 01 năm 2020
của UBND huyện Ân Thi )

 
 

STT

Tên xã

Tổng điểm

Điểm của từng tiêu chí

Kết quả đánh giá sự hài lòng (%)

 

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Tiêu chí 3

Tiêu chí 4

Tiêu chí 5

 

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

 

I

Loại I

 

 

1

Hồ Tùng Mậu

92,1

13

28,3

24

6,8

20

99

 

2

Thị trấn Ân Thi

92

13

28

24

7

20

100

 

3

Đào Dương

91

14

28

22

7

20

99

 

4

Xuân Trúc

90,25

14

28,25

22

7

19

98

 

II

Loại II

 

 

5

Hồng Quang

91,75

15

28,25

22,5

7

19

96

 

6

Quảng Lãng

91,5

14

27,5

23

7

20

90,6

 

7

Bắc Sơn

90,8

13

27,3

21,5

9

20

99,21

 

8

Hồng Vân

90,07

14

28,07

22

6

20

93

 

9

Quang Vinh

88,65

13

27,15

22,5

6

20

93,35

 

10

Văn Nhuệ

88,5

14

28,5

21,5

6

18,5

96

 

11

Vân Du

88,4

14

28,4

19

7

20

92

 

12

Tân Phúc

87,8

14

25,8

21

7

20

99

 

13

Đặng Lễ

87,65

14

28,65

19

6

20

94,7

 

14

Cẩm Ninh

87,45

14

25,45

21

7

20

99,8

 

15

Đa Lộc

87,35

13

27,55

21

5,8

20

99

 

16

Hoàng Hoa Thám

87,15

14

25,25

21,5

6,4

20

98

 

17

Nguyễn Trãi

87

13

27

21

7

19

96

 

18

Tiền Phong

87

13

28

21

7

18

94

 

19

Phù Ủng

86

14

27,5

20

6

18,5

92

 

Xem văn bản gốc tại đây

Tin mới nhất

Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2020(15/07/2020 3:24 CH)

Tham gia ý kiến kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019(20/02/2020 10:58 SA)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020(16/01/2020 9:23 SA)

Quy chế Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân(17/12/2019 9:44 SA)

Hội nghị lần thứ 25 BCH Đảng bộ huyện khóa XXV (01/07/2019 2:31 CH)

Hội nghị tập huấn công tác quản lý Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019(23/11/2018 10:44 SA)

Sở Kế hoạch và Đầu tư dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính ở Hưng Yên(08/05/2018 4:12 CH)

Tăng cường sử dụng Hòm thư công vụ à ứng dụng phần mềm QLVB&ĐH(04/04/2018 11:16 SA)

Đề xuất bổ sung trường hợp tinh giản biên chế(06/11/2017 2:28 CH)

Công văn yêu cầu tiếp tục nhận gửi văn bản qua hòm thư điện tử(11/10/2017 7:34 SA)

Hưng Yên sơ kết thực hiện Kế hoạch số 93a và đánh giá kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(06/10/2017 7:09 SA)

Hướng dẫn quy trình đánh giá, công nhận xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật(03/10/2017 1:02 CH)

Đại hội công đoàn bộ phận Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi lần thứ V,...(04/07/2017 9:52 SA)