Nghị quyết Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019

Đăng ngày 18 - 12 - 2018
100%

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-TTHĐND, ngày 10/12/2018 của Thường trực HĐND huyện về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019;

 Sau khi nghe ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện thống nhất việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019, như sau:

I. KỲ HỌP THỨ BẨY

Kỳ họp thứ Bẩy-HĐND huyện được tổ chức thời gian trong 02 ngày, dự kiến vào tháng 6 năm 2019, với nội dung cơ bản sau:

* Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; thông qua các chuyên đề.

* Thông qua một số Nghị quyết:

1. Nghị quyết đánh giá tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019;

2. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018;

3. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020;

4. Thông qua Nghị quyết chuyên đề khác (nếu có).

II. KỲ HỌP THỨ TÁM

Kỳ họp thứ Tám-HĐND huyện được tổ chức thời gian trong 02 ngày, dự kiến trung tuần tháng 12 năm 2019 với nội dung cơ bản sau

* Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước ở địa phương năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 và thông qua các chuyên đề.

* Thông qua một số Nghị quyết:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

2. Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước ở địa phương năm 2020;

3. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2020;

4. Thông qua Nghị quyết chuyên đề khác (Nếu có).

Điều 2. Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện, các cơ quan liên quan có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung kỳ họp và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 18/12/2018./.

Tin mới nhất

Nghị quyết ngân sách 2019(18/12/2018 9:29 SA)

Nghị quyết phân bổ ngân sách năm 2019(18/12/2018 9:28 SA)

Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội 2019(18/12/2018 9:26 SA)

Nghị quyết đầu tư công 2019(18/12/2018 9:24 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Ân Thi(26/06/2018 4:04 CH)

Nghị quyết các kỳ họp thường lệ(27/12/2017 8:14 SA)

Ân Thi đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017(22/12/2017 8:50 SA)

Nghị quyết dự toán ngân sách năm 2018(22/12/2017 8:17 SA)

Nghị quyết phân bổ ngân sách(22/12/2017 8:16 SA)

Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch HĐND(22/12/2017 8:15 SA)

Nghị quyết bầu kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND huyện(22/12/2017 8:13 SA)

Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội năm 2018(22/12/2017 8:11 SA)

HĐND huyện khóa XIX, kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2016 -2021 (21/12/2017 3:52 CH)

Danh sách các Ban HĐND huyện(01/11/2017 9:04 SA)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN TA(02/10/2017 7:07 SA)