Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV trên địa bàn huyện Ân Thi

Đăng ngày 08 - 03 - 2018
100%

 Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 06 Luật và 09 Nghị quyết. Để thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, báo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 12/02/2018 về việc Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Ân Thi ban hành Kế hoạch triển khai chi tiết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phổ biến kịp thời nội dung các Luật, Nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV (có danh sách kèm theo) tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

- Tăng cường chỉ đạo của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai và thi hành các văn bản luật thuộc lĩnh vực quản lý; phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của mình; góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào nề nếp, hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo, tổ chức, quán triệt, triển khai các văn bản luật mới ban hành kịp thời, chất lượng, hiệu quả; góp phần nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

- Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến phải được thực hiện nghiêm túc, thống nhất, đồng bộ, kịp thời, thường xuyên với hình thức, nội dung phù hợp; đảm bảo tính hệ thống của các văn bản pháp luật.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các văn bản Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử và các hình thức phù hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác khi có nhu cầu.

2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phố biến sâu rộng nội dung các Luật, Nghị quyết đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân với hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương; tập trung tuyên truyền quan điểm chỉ đạo, các nguyên tắc và nội dung cơ bản của các Luật, Nghị quyết nhất là những nội dung mới, những quy định có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện qua Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương, hệ thống truyền thanh cơ sở...

3. Biên soạn tài liệu tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên sâu về nội dung các Luật, Nghị quyết để cung cấp cho đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp liên quan đến lĩnh vực công tác đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và nhân dân trong huyện;

4. Rà soát các văn bản do HĐND, UBND các cấp ban hành liên quan đến lĩnh vực các văn bản pháp luật điều chỉnh nhằm phát hiện và kiến nghị, đề xuất với các cơ quan ban hành sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản có nội dung không còn phù hợp với các Luật, văn bản hướng dẫn thi hành và tình hình thực tế của huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tư pháp huyện

Có trách nhiệm giúp UBND huyện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện Kế hoạch này; biên soạn tài liệu, đề cương tuyên truyền các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Đài Truyền thanh huyện

Chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường thời lượng tuyên truyền các văn bản luật mới trên các phương tiện thông tin đại chúng đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

 3. Các phòng, ngành của huyện

Có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản luật với hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị báo cáo, đánh giá việc tổ chức thực hiện triển khai trong phạm vi quản lý.

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản luật  trên địa bàn; chỉ đạo các ban, ngành trong phạm vi mình quản lý thực hiện; báo cáo, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên

Có văn bản chỉ đảo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, truyền truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật liên quan cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để xem xét, giải quyết./. 

Tin mới nhất

Quyết định công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện Ân Thi ban...(10/05/2019 7:41 SA)

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017(02/08/2018 8:24 SA)

Quyết định Thủ tướng ban hành danh mục dịch vụ công trức tuyến mức độ 3, 4(11/06/2018 9:32 SA)

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây...(23/02/2018 9:25 SA)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Ân Thi(01/02/2018 9:24 SA)

Quyết định công bố công khai quyết toán nhà nước năm 2016(01/01/2018 1:40 CH)

Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018(22/12/2017 10:18 SA)

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017(21/12/2017 11:55 SA)

(20/12/2017 11:48 SA)

Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động(04/12/2017 11:50 SA)

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017(07/11/2017 1:05 CH)

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA UBND CÁC...(11/10/2017 7:26 SA)

Công bố công khai quyết toán năm 2016 (10/08/2017 2:35 CH)

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn huyện Ân Thi(01/04/2017 1:03 CH)