Kế hoạch kiểm tra các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thông tin Truyền thông trên địa bàn huyện Ân Thi năm 2018

Đăng ngày 02 - 01 - 2018
100%

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thông tin Truyền thông trên địa bàn huyện Ân Thi, UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thông tin Truyền thông trên địa bàn huyện Ân Thi năm 2018 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - văn hoá, nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc dân tộc và tạo môi trường văn hoá lành mạnh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá và thông tin; đồng thời tạo mối quan hệ hài hoà giữa phát triển kinh tế, phát triển văn hoá - xã hội trên địa bàn huyện Ân Thi;

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng làm chuyển biến sâu sắc nhận thức và ý thức tự giác chấp hành các quy định của Nhà nước, tỉnh và huyện tới các cá nhân, tập thể kinh doanh dịch vụ văn hóa và thông tin;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc quản lý các hoạt động văn hóa, kinh doanh văn hóa trên địa bàn huyện; thực hiện một cách kiên quyết, triệt để các quy định của nhà nước;

- Thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa và thông tin (bao gồm: Kinh doanh Văn hoá phẩm, Karaoke, Internet, cơ sở lưu trú du lịch, hoạt động quảng cáo …);

- Chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực, thiếu lành mạnh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, góp phần ổn định trật tự xã hội trên địa bàn huyện;

- Tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và thông tin đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hoá của nhân dân;

- Qua kiểm tra, phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cấp có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý Nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Qua đó nâng cao vai trò Quản lý nhà nước của ngành văn hóa, thông tin và truyền thông của huyện.

2. Yêu cầu

- Tổ chức thực hiện kiên trì, đồng bộ, thường xuyên, liên tục nhằm đạt được hiệu quả cao nhất;

- Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng với các biện pháp quản lý hành chính, quản lý kỹ thuật;

- Tạo sự thống nhất giữa các ngành, các cấp; là căn cứ để phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa ở từng địa phương; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho xã hội trên địa bàn huyện.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tổ chức triển khai, đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đến các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với các loại hình hoạt động cung cấp, sản xuất, kinh doanh dịch vụ văn hóa. Đặc biệt tập trung tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân hiện đang kinh doanh dịch vụ Văn hoá phẩm, sách báo, Karaoke, Internet, cơ sở lưu trú du lịch, băng đĩa nhạc, hoạt động quảng cáo…

2. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, sản xuất và kinh doanh dịch vụ văn hóa. Phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thu hồi giấy phép đối với các trường hợp tái phạm.

3. Phối hợp Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác thẩm định điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn; tổng hợp tình hình cấp phép báo cáo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông theo định kỳ.

4. Đối với những cơ sở kinh doanh đã được cấp giấy phép nhưng địa điểm kinh doanh không đảm bảo đủ các điều kiện theo quy hoạch thì không tiến hành cấp đổi; gia hạn giấy phép; thu hồi và kiến nghị các cơ quan chức năng thu hồi các loại giấy phép theo thẩm quyền.

III. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Đối với dịch vụ xuất bản phẩm, in ấn, photocopy

- Kiểm tra hồ sơ bao gồm: Giấy đăng ký kinh doanh; Bản cam kết điều kiện về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.

- Kiểm tra hoạt động thực tế của đối tượng kiểm tra.

2. Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin truyền thông

- Kiểm tra hồ sơ bao gồm: Giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bản cam kết điều kiện về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Đối với dịch vụ Internet cần có thêm: Hợp đồng đại lý Internet với đơn vị cung cấp dịch vụ, chứng chỉ đủ điều kiện của người quản lý đại lý.

- Kiểm tra hoạt động thực tế của đối tượng kiểm tra.

3. Đối với hoạt động quảng cáo

- Kiểm tra hồ sơ bao gồm: Giấy đăng ký kinh doanh; Bản cam kết điều kiện về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.

- Kiểm hoạt động thực tế của đối tượng kiểm tra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

 Chủ trì phối hợp với các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, kiểm tra, rà soát, thống kê thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và thông tin trên địa bàn huyện; yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa và thông chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, tỉnh, huyện về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và thông tin;

2. Công an huyện

Chủ trì hướng dẫn các cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh cam kết điều kiện về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin tiến hành kiểm tra thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

Chủ trì hướng dẫn các cơ sở kinh doanh đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin tiến hành kiểm tra thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện

4. Đài Truyền thanh huyện

Thường xuyên, kịp thời đưa tin phản ánh hoạt động của các xã, thị trấn triển khai kế hoạch này; đồng thời biểu dương những đơn vị làm tốt, phê phán những nơi làm chưa tốt. Vai trò quản lý của Nhà nước, trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý giáo dục thanh, thiếu niên học sinh.

5. UBND các xã, thị trấn

Chủ động kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm các quy định của pháp luật theo đúng thẩm quyền. Phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý chấp hành đúng những quy định của pháp luật.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, các phòng, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin)./.

Ý kiến bạn đọc
  Đọc thêm...

  Tin mới nhất

  Thôn An Đỗ xã Bắc Sơn ra mắt Câu lạc bộ hát Chèo(23/06/2019 8:46 SA)

  Phố Bùi Thị Cúc, thị trấn Ân Thi: Tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu khu phố văn hóa (31/03/2019 7:31 SA)

  Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện triển khai nhiệm vụ năm 2019(27/03/2019 10:49 SA)

  Huyện Ân Thi: Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018(12/09/2018 4:37 CH)

  Ban trị sự giáo hội phật giáo huyện tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562(28/05/2018 10:07 SA)

  Huyện Ân Thi: Biểu dương gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền" tiêu...(25/05/2018 10:11 SA)

  Phố Phạm Huy Thông- thị trấn Ân Thi: Tổ chức lễ đón nhận danh hiệu phố văn hóa(01/04/2018 11:02 SA)

  Thôn Ấp Phú, xã Quang Vinh: Tổ chức lễ đón bằng công nhận làng văn hoá(01/04/2018 3:35 CH)

  Đoàn TNCSHCM huyện Ân Thi: Tổ chức hội thi tiếng hát học sinh, biểu diễn thời trang và Aerobic...(23/03/2018 8:17 SA)

  Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'' huyện Ân...(27/02/2018 8:44 SA)

  Tổ chức giải bóng chuyền Xuân Mậu Tuất năm 2018(26/02/2018 2:04 CH)

  Kế hoạch tổ chức phát động Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân huyện Ân Thi năm 2018(26/02/2018 2:23 CH)

  Huy động lực lượng tham gia Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hưng Yên năm 2018(20/02/2018 8:46 SA)

  Huyện Ân Thi tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần thứ V năm 2017(26/11/2017 4:59 CH)

  Huyện Ân Thi: Bế mạc giải bóng đá nam năm 2017(10/11/2017 2:05 CH)