Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn huyện Ân Thi

Đăng ngày 23 - 02 - 2018
100%

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021;

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Ân Thi ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hoạt động hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

b) Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy tinh thần tìm hiểu pháp luật của công dân; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tạo chuyển biến trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của mọi công dân.

2. Yêu cầu

a) Quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định pháp luật về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật, hương ước, quy ước; bám sát chương trình, kế hoạch công tác, chỉ đạo, điều hành gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

b) Bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để thực hiện; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò tham mưu của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện, nhất là cơ quan thường trực Hội đồng; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, lồng ghép các hoạt động.

c) Phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội; có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả, hướng về cơ sở; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội bảo đảm cho công tác PBGDPL, tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

d) Đa dạng hóa, duy trì và phát huy có hiệu quả các nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ trọng lựa chọn các nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng trên địa bàn.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Về phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Xây dựng Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2018 và văn bản triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL giai đoạn 2017-2021.

b) Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực quản lý.  

c) Chỉ đạo, hướng dẫn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Cư trú, Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân, Luật Trẻ em...; các luật, pháp lệnh, văn bản pháp luật của Trung ương, của Tỉnh ban hành trong năm 2017, năm 2018. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật có hiệu lực thi hành trong năm 2018 như: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Bộ luật Hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Bộ luật Tố tụng Hình sự; Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; ...

d) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là nội dung chính sách, quy định mới trong văn bản; các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, hôn nhân gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội... cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý và cho nhân dân.

đ) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, văn bản về cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính; chủ trương, nhiệm vụ, quan điểm về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; nội dung chính sách trong các văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý. Tuyên truyền, phổ biến định hướng các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo luật, pháp lệnh dự kiến ban hành trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

e) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến theo các Chương trình, Đề án về PBGDPL thuộc phạm vi quản lý. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung       Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 20/7/2017 của UBND huyện thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện.

g) Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

h) Thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng Phối hợp PBGDPL; phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong tư vấn, tham mưu triển khai công tác PBGDPL; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn quy định.

i) Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ bám sát những quy định trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

k) Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện sinh hoạt và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11. Chú trọng công tác PBGDPL trong nhà trường; công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên, phụ nữ; công tác huy động các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL.

l) Tiếp tục rà soát, tăng cường quản lý việc xây dựng, khai thác Tủ sách pháp luật; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng, sử dụng, quản lý.

m) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; nâng cấp và duy trì hoạt động có hiệu quả các trang thông tin, bản tin tuyên truyền, PBGDPL; xây dựng chương trình, tiểu phẩm, tình huống pháp luật, tờ gấp phục vụ nhân dân.

2. Về hòa giải ở cơ sở

a) Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

b) Tiếp tục rà soát,củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở gắn với triển khai Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

3. Về đánh giá, công nhận, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật theo Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

b) Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

c) Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tiêu chí tiếp cận pháp luật, đánh giá, công nhận, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 11/7/2017 của UBND huyện về triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, huyện Ân Thi phấn đấu có 2-5 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  

4. Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo chức năng, nhiệm vụ được giao; biên soạn tài liệu; tổ chức quán triệt, hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp sau khi được ban hành.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn

- Căn cứ Kế hoạch này, chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn, gửi Kế hoạch về UBND huyện (qua phòng Tư pháp) trước ngày 05/3/2018. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ; sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời.

- Thực hiện chế độ báo cáo sơ kết 06 tháng trước ngày 10/5 và báo cáo tổng kết năm trước ngày 10/11 về tình hình triển khai và kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gửi về UBND huyện (qua phòngTư pháp) để theo dõi, tổng hợp.

2. Phòng Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL huyện

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch này.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm tổng hợp thông tin, lập báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL trình UBND huyện và Sở Tư pháp.

3. Đài Truyền thanh huyện

Bảo đảm thời lượng phát sóng các chuyên trang, chuyên mục phổ biến pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật kịp thời đến nhân dân trên địa bàn.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện

Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai các hoạt động tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

5. Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện

Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động để thông qua đó tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch PBGDPL hàng năm được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số: 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2017 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về UBND huyện (qua phòng Tư pháp) để tổng hợp, tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện./.

Tin mới nhất

Quyết định công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện Ân Thi ban...(10/05/2019 7:41 SA)

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017(02/08/2018 8:24 SA)

Quyết định Thủ tướng ban hành danh mục dịch vụ công trức tuyến mức độ 3, 4(11/06/2018 9:32 SA)

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội...(08/03/2018 9:27 SA)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Ân Thi(01/02/2018 9:24 SA)

Quyết định công bố công khai quyết toán nhà nước năm 2016(01/01/2018 1:40 CH)

Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018(22/12/2017 10:18 SA)

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017(21/12/2017 11:55 SA)

(20/12/2017 11:48 SA)

Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động(04/12/2017 11:50 SA)

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017(07/11/2017 1:05 CH)

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA UBND CÁC...(11/10/2017 7:26 SA)

Công bố công khai quyết toán năm 2016 (10/08/2017 2:35 CH)

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn huyện Ân Thi(01/04/2017 1:03 CH)