Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'' huyện Ân Thi năm 2018

Đăng ngày 27 - 02 - 2018
100%

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 12/02/2018 của Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Hưng Yên. Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) huyện xây dựng Kế hoạch triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Ân Thi năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được của Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện những năm trước đây, tiếp tục triển khai thực hiện phong trào trong năm 2018 và giai đoạn tới.

b) Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo các cấp và toàn thể xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng con người mới có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn lành mạnh; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch; xây dựng cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

c) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và số lượng trong Phong trào TDĐKXDĐSVH, trọng tâm bình xét các danh hiệu văn hoá.

2. Yêu cầu

a) Các hoạt động cần bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện gắn triển khai phong trào với Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, đoàn thể huyện.

b) Tổ chức thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH phải triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, đề cao trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc kiểm tra, giám sát, thẩm định các danh hiệu văn hoá.

c) Các cấp, các ngành, các đoàn thể, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, kịp thời, phù hợp với các nội dung của Phong trào, gắn với nhiệm vụ chính trị và điều kiện cụ thể của cấp, ngành, địa phương, đơn vị.

II. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông trực tiếp; gắn với thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH với Phong trào xây dựng nông thôn mới; nhân rộng điển hình tiên tiến để tác động nêu gương; gắn với tiếp tục thực hiện các nội dung ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' nhân rộng điển hình tiên tiến để tác động nêu gương. Triển khai có hiệu quả “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 -2020” của huyện năm 2018.

  2. Đẩy mạnh, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhất là từ địa bàn khu dân cư xã, thị trấn; tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các tiêu chuẩn xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn hóa”; xét tặng các danh hiệu văn hoá, thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

3. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, hỗ trợ trang thiết bị và nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là Nhà văn hoá, khu thể thao ở các thôn, khu phố đáp ứng yêu cầu hoạt động của các tầng lớp nhân dân địa phương, từng bước đạt chuẩn theo quy định góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng thiết chế văn hoá huyện Ân Thi giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 của UBND huyện.

4. Nâng  cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Phong trào cho Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp; tổ chức đánh giá các mô hình điểm trong Phong trào TDĐKXDĐSVH, rút kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới.

5. Tham gia Liên hoan văn nghệ các Làng, khu phố văn hoá tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2018.

6. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH cấp xã, thị trấn.

7. Tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình văn hoá tiêu biểu huyện Ân Thi.

8. Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Truyền thông về phong trào TDĐKXDĐSVH đến năm 2020” và Đề án “Xây dựng thiết chế văn hoá huyện Ân Thi giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đế năm 2030”.

9. Tập huấn nghiệp vụ Phong trào TDĐKXDĐSVH.

10. Cấp phát tài liệu tuyên truyền về phong trào TDĐKXDĐSVH cho các địa phương cơ sở.  

11. Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ của Phong trào TDĐKXDĐSVH vào nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, đoàn thể các địa phương trong huyện.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện.

 

III. KINH PHÍ

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch; Sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho các ngành, địa phương, đơn vị năm 2018 theo phân cấp và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

Việc sử dụng kinh phí đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

a) Tham mưu với Ban Chỉ đạo huyện triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; Đề án “Xây dựng thiết chế văn hoá tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025”; Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra giám sát, thẩm định để theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện các nội dung của phong trào trong toàn huyện.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội”; xây dựng các thiết chế văn hóa.

c) Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động.

d) Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xây dựng dự toán kinh phí và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện theo thông Thông tư Liên tịch 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào TDĐKXDĐSVH.

2. Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN huyện

a) Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện chỉ đạo thực hiện cuộc vận “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Uỷ ban MTTQ Việt Nam phát động đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

b) Phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào đến từng người dân, hộ gia đình, khu dân cư và toàn xã hội, gắn nội dung phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng nông thôn mới, duy trì phong trào “Ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu, cháu thảo hiền”, Chương trình “Giảm nghèo bền vững”, “Quỹ ngày vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, tiếp tực triển khai có hiệu quả mô hình “Xây dựng khu dân cư 3 không” ….

3. Liên đoàn Lao động huyện

a) Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”.

b) Chủ trì chỉ đạo, tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hoá trong công nhân, viên chức, lao động.

c) Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai việc quy hoạch, xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao khu công nghiệp, khu chế xuất giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030; tăng cường quẩn lý hỗ trợ tổ chức công đoàn xây dựng nâng cấp các nhà văn hoá, trung tâm văn hoá thể thao phục vụ công nhân theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

d) Tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong công nhân viên chức, người lao động.

4. Phòng Nội vụ huyện

Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu công tác thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào TDĐKXDĐSVH huyện.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Chủ trì tham mưu với UBND huyện bố trí kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo các cấp theo Thông tư Liên tịch 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/09/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phong trào TDĐKXDĐSVH.

6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện

Tiếp tục triển khai tới các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, duy trì và nhân rộng mô hình “Cưới vui tiết kiệm” trong đoàn viên thanh niên.

7. Đài Truyền thanh huyện

Tăng cường tin, bài, chuyên trang, chuyên mục, thời lượng tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung và quá trình triển khai thực hiện Phong trào gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chú trọng phản ánh, nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, sáng tạo hiệu quả, đồng thời phê phán những biểu hiện tiêu cực trong Phong trào.

8. Các ngành thành viên Ban chỉ đạo huyện

a) Xây dựng Kế hoạch của ngành theo các nội dung được phân công tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện.

b)  Xây dựng và chỉ đạo tổ chức các chương trình phối hơp, lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ trong Phong trào TDĐKXDĐSVH theo ngành dọc.

c) Phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo huyện để tổ chức triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo hiệu quả.

9. Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn

a) Căn cứ Kế hoạch của Ban Chỉ đạo huyện xây dựng Kế hoạch hoạt động  năm 2018 cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở địa phương.

b) Đầu tư và khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn đảm bảo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí cho các tầng lớp nhân dân.

c) Gắn Phong trào TDĐKXDĐSVH với việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

d) Tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung của phong trào, giám sát hoạt động tại các thôn, khu phố.

V. CÔNG TÁC BÁO CÁO

1. Kế hoạch triển khai thực hiện của các ngành thành viên, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn gửi trước ngày 15/3/2018.

2. Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 5/6/2018.

3. Báo cáo năm gửi trước ngày 15/11/2018.

Căn cứ Kế hoạch, yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo xã, thị trấn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện./.

Tin mới nhất

Thôn An Đỗ xã Bắc Sơn ra mắt Câu lạc bộ hát Chèo(23/06/2019 8:46 SA)

Phố Bùi Thị Cúc, thị trấn Ân Thi: Tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu khu phố văn hóa (31/03/2019 7:31 SA)

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện triển khai nhiệm vụ năm 2019(27/03/2019 10:49 SA)

Huyện Ân Thi: Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018(12/09/2018 4:37 CH)

Ban trị sự giáo hội phật giáo huyện tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562(28/05/2018 10:07 SA)

Huyện Ân Thi: Biểu dương gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền" tiêu...(25/05/2018 10:11 SA)

Phố Phạm Huy Thông- thị trấn Ân Thi: Tổ chức lễ đón nhận danh hiệu phố văn hóa(01/04/2018 11:02 SA)

Thôn Ấp Phú, xã Quang Vinh: Tổ chức lễ đón bằng công nhận làng văn hoá(01/04/2018 3:35 CH)

Đoàn TNCSHCM huyện Ân Thi: Tổ chức hội thi tiếng hát học sinh, biểu diễn thời trang và Aerobic...(23/03/2018 8:17 SA)

Tổ chức giải bóng chuyền Xuân Mậu Tuất năm 2018(26/02/2018 2:04 CH)

Kế hoạch tổ chức phát động Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân huyện Ân Thi năm 2018(26/02/2018 2:23 CH)

Huy động lực lượng tham gia Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hưng Yên năm 2018(20/02/2018 8:46 SA)

Kế hoạch kiểm tra các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thông tin Truyền thông trên địa bàn...(02/01/2018 8:45 SA)

Huyện Ân Thi tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần thứ V năm 2017(26/11/2017 4:59 CH)

Huyện Ân Thi: Bế mạc giải bóng đá nam năm 2017(10/11/2017 2:05 CH)