Đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) đoạn qua huyện Ân Thi

Đăng ngày 06 - 02 - 2018
100%

Năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện mở hội nghị quán triệt và có nhiều văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung tổ chức thực hiện các chỉ tiêu giao đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý đất dôi dư, cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, nhiều xã, thị trấn chưa tập trung chỉ đạo, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chưa hoàn thành. Để khắc phục tình trạng tồn tại, hạn chế trên, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Xây dựng kế hoạch và liên tục tổ chức xét duyệt cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; đồng thời vào ngày Thứ Sáu hằng tuần báo cáo bằng văn bản kết quả tổng hợp xét duyệt, lập hồ sơ cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân về UBND huyện, phòng Tài nguyên & Môi trường, thành viên UBND huyện phụ trách xã, thị trấn, biết chỉ đạo.

2. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2018, UBND các xã, thị trấn chủ động liên hệ và phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường lập hồ sơ đề nghị đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới.

3. Giao cho phòng Tài nguyên & Môi trường chủ trì phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện xây dựng lịch kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện các nội dung trên. Thành viên UBND huyện tham gia, chỉ đạo.

4. Hằng tháng phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo kết quả tổng hợp đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý đất dôi dư, cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về lãnh đạo UBND huyện.

Tin mới nhất

Xử lý dứt điểm trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất thủy lợi trên địa bàn xã Bãi Sậy(02/03/2018 9:45 SA)

Đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP)...(01/03/2018 9:43 SA)

Rà soát, báo cáo số liệu thống kê định kỳ hàng năm đối với hệ thống giao thông nông thôn địa phương(09/01/2018 9:41 SA)

Thế mạnh đầu tư của huyện Ân Thi(18/10/2017 1:35 CH)

Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện(02/10/2017 2:21 CH)