Kế hoạch tổ chức phát động Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân huyện Ân Thi năm 2018

Đăng ngày 26 - 02 - 2018
100%

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 01/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Hưng Yên năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi ban hành kế hoạch Tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Ân Thi năm 2018 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thiết thực kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập ngành Thể dục, Thể thao Việt Nam và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (17/03/1946 – 27/03/2018); 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017);

- Động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao hưởng ứng cuộc vân động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp giữ nước” trong tuổi trẻ và nhân dân toàn huyện, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân;

2. Yêu cầu

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng Ngày chạy Olympic và thường xuyên tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe;

- Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và huy động các nguồn lực xã hội trong công tác tổ chức tạo khí thế sôi nổi, hào hứng tham gia trong nhân dân.

II. QUY MÔ VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Quy mô tổ chức

- Vận động tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 tại tất cả các xã, thị trấn trên toàn huyện;

- Vận động các cơ quan đoàn thể, trường học, đơn vị quân đội, công an và doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức Ngày chạy Olympic;

- Phấn đấu đạt 100% tổng số xã, thị trấn trên địa bàn đồng loạt tổ chức Ngày chạy Olympic.

2. Hình thức, thời gian và địa điểm

2.1. Hình thức

- Tùy tình hình thực tế tại các địa phương, phát huy tính chủ động sáng tạo trong việc tổ chức, lồng ghép với các hoạt động thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3 năm 2018 trên cơ sở chương trình với các phần chính sau:

+ Chào cờ, hát Quốc ca;

+ Đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

+ Phát biểu khai mạc;

+ Tổ chức chạy đồng hành tối thiểu 1km (đảm bảo chạy hết cự ly).

- Các địa phương có thể tổ chức thi chạy giữa các khối hoặc lồng ghép tổ chức thi đấu các giải chạy thể thao quần chúng.

- Các địa phương, đơn vị nên kết hợp với tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, các giải thể thao quần chúng.

2.2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đồng loạt tổ chức từ 8h00’, Chủ Nhật, ngày 18/3/2018;

- Địa điểm: Tại các địa điểm công cộng trên địa bàn xã, thị trấn, thuận tiện cho công tác tập trung người dân tham gia.

3. Trang trí và tuyên truyền

- Trang trí trang trọng phù hợp với từng địa phương: Phông chính với tiêu đề “Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018”; treo các khẩu hiệu tuyên truyền, băng rôn, cờ phướn... tại địa điểm xuất phát, dọc đường chạy và đích.

- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:

+ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

+  “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”;

+ “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc”;

+ “Rèn luyện thân thể - kiến thiết đất nước”;

+ Các khẩu hiệu chào mừng 72 năm Ngày Thể thao Việt Nam. 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh và các khẩu hiệu tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang Thông tin điện tử; tuyên truyền lưu động; treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, khu vực công cộng, khu đông dân cư...

4. Thành phần tham gia

- Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở địa phương, các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn;

- Vận động mọi tầng lớp nhân dân cư trú trên địa bàn xã, thị trấn tham gia; chú ý huy động đối tượng là cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, học sinh, thanh thiếu niên, nông dân, công nhân viên chức, người lao động và người trung cao tuổi tham dự Ngày chạy Olympic.

5. Kinh phí

Kinh phí tổ chức Ngày chạy Olympic từ ngân sách địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách. Tăng cường huy động mọi nguồn lực của xã hội để tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đưa nội dung tổ chức Ngày chạy Olympic của các xã, thị trấn thành tiêu chí đánh giá nhận xét thi đua, khen thưởng cuối năm trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch gửi UBND huyện và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

2. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Du lịch huyện

Tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban Tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Ân Thi năm 2018;

Chỉ đạo, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, phối hợp, đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và hưởng ứng Ngày thể thao Việt Nam 27/3 theo kế hoạch đề ra; tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo quy định;

Phối hợp với Đài Truyền thanh huyện tuyên truyền việc tổ chức Ngày chạy Olympic trên các phương tiện phát thanh, truyền thanh.

3. Đài Truyền thanh huyện

Xây dựng các chuyên đề, tuyên truyền việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và hưởng ứng Ngày thể thao Việt Nam 27/3; tổ chức tuyên truyền về vị trí, vai trò tác dụng của thể dục, thể thao đối với việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh, đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

Bố trí ngân sách và các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai hiệu quả Ngày chạy Olympic tại địa phương cho các xã, thị trấn; tăng cường huy động mọi nguồn lực để tổ chức Ngày chạy Olympic.

5. Phòng Nội vụ  huyện

Đưa nội dung tổ chức Ngày chạy Olympic của các xã, thị trấn thành tiêu chí đánh giá nhận xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

6. Các phòng, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Công an, Y tế, Giao thông, Điện lực

 Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện Ngày chạy Olympic tại cơ sở đạt hiệu quả.

6. UBND các xã, thị trấn

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và hưởng ứng Ngày thể thao Việt Nam 27/3 tại cơ sở đạt hiệu quả cao 

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện chỉ đạo công tác tư tưởng, tuyên truyền triển khai đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp về Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 trên địa bàn huyện Ân Thi. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết quả về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin huyện) trước ngày 25/3/2018 để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Ý kiến bạn đọc
  Đọc thêm...

  Tin mới nhất

  Thôn An Đỗ xã Bắc Sơn ra mắt Câu lạc bộ hát Chèo(23/06/2019 8:46 SA)

  Phố Bùi Thị Cúc, thị trấn Ân Thi: Tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu khu phố văn hóa (31/03/2019 7:31 SA)

  Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện triển khai nhiệm vụ năm 2019(27/03/2019 10:49 SA)

  Huyện Ân Thi: Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018(12/09/2018 4:37 CH)

  Ban trị sự giáo hội phật giáo huyện tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562(28/05/2018 10:07 SA)

  Huyện Ân Thi: Biểu dương gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền" tiêu...(25/05/2018 10:11 SA)

  Phố Phạm Huy Thông- thị trấn Ân Thi: Tổ chức lễ đón nhận danh hiệu phố văn hóa(01/04/2018 11:02 SA)

  Thôn Ấp Phú, xã Quang Vinh: Tổ chức lễ đón bằng công nhận làng văn hoá(01/04/2018 3:35 CH)

  Đoàn TNCSHCM huyện Ân Thi: Tổ chức hội thi tiếng hát học sinh, biểu diễn thời trang và Aerobic...(23/03/2018 8:17 SA)

  Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'' huyện Ân...(27/02/2018 8:44 SA)

  Tổ chức giải bóng chuyền Xuân Mậu Tuất năm 2018(26/02/2018 2:04 CH)

  Huy động lực lượng tham gia Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hưng Yên năm 2018(20/02/2018 8:46 SA)

  Kế hoạch kiểm tra các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thông tin Truyền thông trên địa bàn...(02/01/2018 8:45 SA)

  Huyện Ân Thi tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần thứ V năm 2017(26/11/2017 4:59 CH)

  Huyện Ân Thi: Bế mạc giải bóng đá nam năm 2017(10/11/2017 2:05 CH)