Báo cáo điều hành UBND huyện năm 2018

Đăng ngày 18 - 12 - 2018
100%

Thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; các nghị quyết của Huyện uỷ - HĐND huyện về nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018; Quyết định số 6528/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND huyện Ân Thi về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 như sau:

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2018

1. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH

a) Lĩnh vực kinh tế

Mặc dù chịu ảnh hưởng và tác động tiêu cực không nhỏ của thời tiết, song nông nghiệp cơ bản 2 vụ vẫn được mùa, chăn nuôi phát triển ổn định, được giá; công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tốt; giao thông, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phát triển khá; thu ngân sách trên địa bàn có nhiều cố gắng, tổng thu vượt nhiều so kế hoạch giao; nguồn ngân sách từ TW, tỉnh đầu tư cho huyện tăng cao so với nhiều năm trước; chi ngân sách đúng luật. Các hoạt động văn hoá, xã hội có nhiều khởi sắc; an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện hiệu quả, thiết thực.

Huyện đang tập trung cao chỉ đạo các xã, thị trấn quy hoạch chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm kết hợp với chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; đến nay đã chuyển đổi được 270 ha. Một số mô hình chuyển đổi tổng hợp chăn nuôi và trồng cây ăn quả, rau màu ngắn ngày cho thu nhập 150-200 triệu đồng/ha/năm.

Tích cực triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2018, toàn huyện đạt 360 tiêu chí, tăng 11 tiêu chí so với cùng kỳ, bình quân đạt 18 tiêu chí/xã. Đến nay đã có 14/20 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai được tập trung chỉ đạo. Công tác GPMB các dự án trên địa bàn được thực hiện đúng quy định, bàn giao đúng kế hoạch. Thực hiện tốt việc đấu giá dân cư tại các xã, thị trấn. Công tác môi trường được quan tâm, đến nay hầu hết các xã, thị trấn đều có tổ vệ sinh môi trường hoạt động khá hiệu quả.

Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện ngày được quan tâm nâng cấp, mở rộng. Các công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.65, ĐH.66, nâng cấp đường và bờ khu vực sông Kẻ Sặt, mở rộng đường trục chính xã Bắc Sơn... đang triển khai thực hiện. Tỷ lệ cứng hóa các tuyến đường của huyện, các xã, thị trấn, các thôn trong huyện ngày một cao. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra được tăng cường, đã phát hiện, lập biên bản, xử phạt 1.895 trường hợp, phạt tiền 890.650 nghìn đồng nộp Kho bạc Nhà nước.

Công nghiệp trên địa bàn được quan tâm. Có nhiều chính sách, cơ chế thông thoáng phù hợp nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Hiện nay, trên địa bàn huyện có trên 200 doanh nghiệp hoạt động, nhiều doanh nghiệp hoạt động khá hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách cho huyện, tỉnh.

Hoạt động tài chính-ngân hàng có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách ước đạt 138.888 triệu đồng; chi ngân sách tiết kiệm, đúng luật. Các ngân hàng, quỹ tín dụng đáp ứng cơ bản nguồn vốn cho doanh nghiệp, các chủ hộ kinh doanh và nhân dân sản xuất.

b) Lĩnh vực văn hóa-xã hội

Các hoạt động dạy và học được duy trì theo quy định, chất lượng đại trà được nâng lên, chất lượng mũi nhọn đạt khá. Cơ sở vật chất các nhà trường được các địa phương quan tâm, nhất là các trường đăng ký xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng, chất lượng khám, chữa bệnh từ Trung tâm Y tế huyện đến các Trạm Y tế các xã, thị trấn từng bước được nâng lên. Các hoạt động truyền thông về dân số kế hoạch hóa gia đình khá hiệu quả, tỷ lệ tăng dân số tự  nhiên duy trì dưới 1%.

Quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động văn hóa được tăng cường; chất lượng nhiều làng văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa được nâng lên. Tích cực triển khai công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội của huyện.

Đã tạo thêm việc làm mới cho 3.100 lao động; các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội thường xuyên được quan tâm; hoạt động gia đình và trẻ em được chăm lo. An sinh xã hội đảm bảo.

Quốc phòng-an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư đề nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; chủ động đối thoại với công dân tại Trụ sở Ban tiếp công dân của huyện, tại UBND các xã, thị trấn, giải quyết dứt điểm từng vụ việc nhằm ổn định tình hình an ninh nông thôn.

2. Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác của UBND huyện

Thực hiện quy chế làm việc nhiệm kỳ 2016-2021, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện năm 2018 khá hiệu quả, thường xuyên giữ mối liên hệ và thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin với các sở, ngành tỉnh; với Thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQ VN huyện, Toà án Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện; đảm bảo các điều kiện để các cơ quan hữu quan làm việc; các cuộc tiếp xúc cử tri và giám sát của đại biểu HĐND huyện, tạo điều kiện để Uỷ ban MTTQ VN huyện, các đoàn thể chính trị xã hội của huyện và nhân dân giám sát hoạt động của chính quyền và cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trong huyện.

Uỷ ban nhân dân huyện quản lý, điều hành bằng các chương trình công tác và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, tháng, quý; duy trì tổ chức định kỳ các cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện, hàng tháng giao ban thành viên UBND, tổ chức các hội nghị chuyên đề, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện uỷ và HĐND huyện; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia.

Thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức thành viên vận động nhân dân tham gia xây dựng và củng cố chính quyền, thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin kịp thời đầy đủ tình hình kinh tế xã hội của huyện.

Để công tác chỉ đạo điều hành đạt hiệu quả, UBND huyện đã chủ động nắm bắt tình hình thông qua công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát, chế độ báo cáo; qua đó kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để đề ra giải pháp tháo gỡ; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các thành viên UBND phụ trách các lĩnh vực công tác, các xã, thị trấn, đều chủ động giải quyết lĩnh vực công việc được phân công; tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở.

Trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ, có những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền, Lãnh đạo UBND huyện đã chủ động báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và trình Thường trực HĐND huyện để được xử lý kịp thời.

3. Về ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND huyện

Năm 2018, UBND huyện đã ban hành 7.091 văn bản, (Trong đó: Văn bản quy phạm pháp luật 01, chỉ thị 01, nghị quyết 09; văn bản cá biệt: quyết định 5.013, công văn 776, tờ trình 214, báo cáo 332, thông báo 448, kế hoạch 94, đề án 02, chương trình 03 và 198 các loại văn bản khác). Văn bản ban hành đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Đã tiến hành xử lý 4.958 văn bản đến (Trong đó có 137 văn bản trung ương, 1.936 văn bản UBND tỉnh, 2.137 văn bản các sở, ngành, 536 văn bản xã, thị trấn, 212 đơn thư).

Năm 2018, UBND huyện đã tổ chức 169 cuộc họp. Các cuộc họp được chuẩn bị kỹ về nội dung, thành phần, các ý kiến tham gia tại cuộc họp có chất lượng. Trên cơ sở nội dung các hội nghị, UBND huyện chỉ đạo, điều hành sát với yêu cầu nhiệm vụ, có những quyết định kịp thời, chính xác, đúng pháp luật.

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Năm 2018, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện có những chuyển biến tích cực. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định; công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tốt. Giao thông, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại phát triển khá; thu ngân sách trên địa bàn có nhiều cố gắng, chi ngân sách đúng luật. Các hoạt động văn hoá, xã hội có nhiều khởi sắc; an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện hiệu quả, thiết thực.

Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tiếp tục được củng cố; công tác thanh tra, tư pháp, thi hành án hoạt động hiệu quả. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo.

 

2. Những hạn chế, khuyết điểm

a) Lĩnh vực kinh tế

Một số địa phương chưa tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Nông nghiệp phát triển còn chậm, chưa bền vững, sản phẩm hàng hóa chưa nhiều, chất lượng còn thấp, sức cạnh tranh trên thị trường còn hạn chế. Việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, hiệu quả chưa cao; chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao chưa nhiều.

Mặc dù đã có nhiều khuyến cáo cho nông dân các xã, thị trấn hạn chế gieo cấy giống lúa BTS7 trong vụ Mùa, tuy nhiên tại các xã như: Hồ Tùng Mậu, Tiền Phong, Hồng Vân, Hạ Lễ, Đặng Lễ, Bãi Sậy do thói quen canh tác, nhiều hộ vẫn gieo cấy giống lúa BTS7, dẫn đến lúa bị nhiễm bệnh bạc lá làm ảnh hưởng đến năng suất.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa được các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo; một số xã chưa mạnh dạn cho người dân chuyển đổi do lo ngại người dân chuyển đổi sai quy định,.... nên tiến độ chuyển đổi chậm.

Công tác quản lý đất đai ở một số xã có thời điểm buông lỏng, để một số hộ dân vượt lập, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông, thuỷ lợi trái phép như xã Bãi Sậy, Đào Dương, thị trấn Ân Thi, Đa Lộc. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, tỷ lệ đạt thấp so kế hoạch giao.

Công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn một số vướng mắc không bàn giao kịp thời tiến độ cho các đơn vị thi công như Quốc lộ 38 (Tại thôn La Mát, xã Phù Ủng; thôn Trại Giáo, xã Bãi Sậy).

Tình trạng kinh doanh của các hộ dân tại các chợ, các phố đông người, các bến bãi kinh doanh vật liệu lấn chiếm vỉa hè, hành lang giao thông tiếp tục tái diễn nhưng UBND các xã, thị trấn chưa có giải pháp xử lý nghiêm túc.

Ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ ở một bộ phận công dân khi tham gia giao thông không nghiêm, không quan sát kỹ, phóng nhanh vượt ẩu... là nguyên nhân trực tiếp làm tăng số vụ tai nạn giao thông.

b) Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thanh tra

Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 có 04 xã không hoàn thành chỉ tiêu giao quân gồm: Hồng Quang, Đa Lộc, Văn Nhuệ và Tiền Phong.

Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số xã chưa được thực hiện nghiêm túc, một số đơn thư giải quyết không đúng trình tự, thời gian theo quy định, cụ thể như xã Bãi Sậy. Ý kiến thắc mắc, kiến nghị của người dân không được chính quyền địa phương giải đáp kịp thời dẫn đến đơn thư vượt cấp kéo dài như xã Phù Ủng, Vân Du.

Từ những hạn chế nêu trên, UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, nhất là UBND các xã, thị trấn nghiêm túc rút kinh nghiệm nhằm từng bước hạn chế trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018 và những năm tiếp theo.

C. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2019

Tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện. UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ và có hiệu quả các chương trình, đề án theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Thực hiện tốt Nghị quyết kỳ họp thứ Sáu-HĐND huyện khóa XIX trên các lĩnh vực chủ yếu sau.

1. Lĩnh vực kinh tế

Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất trên địa bàn. Thực hiện việc gieo cấy đúng thời vụ, đúng cơ cấu giống. Duy trì đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch giao. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình nuôi, trồng tổng hợp.

Thường xuyên quan tâm công tác thú y, phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm không để dịch bệnh bùng phát.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các xã, thị trấn. Triển khai bước 2 Kế hoạch 93A/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch 36/KH-UBND của UBND huyện về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và hành lang giao thông, thủy lợi. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác GPMB các dự án trên địa bàn. Thực hiện đấu giá đất khi có đủ điều kiện. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Tập trung cao công tác cấp và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tiếp tục thực hiện nâng cấp, cải tạo, mở rộng các công trình giao thông theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác an toàn giao thông trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ thương mại bảo đảm hàng hóa phục vụ thị trường tiêu dùng của nhân dân trong huyện.

- Tập trung khai thác tốt các nguồn thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ theo đúng quy định.

2. Lĩnh vực văn hóa-xã hội

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng chất lượng học sinh giỏi ở các bậc học. Các xã, thị trấn tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để tăng tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng cho các cấp học.

- Không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế các xã, thị trấn. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu Dân số-Kế hoạch hoá gia đình. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, phấn đấu đạt tỷ lệ 85% dân số, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước cho người có công, các đối tượng xã hội được hỗ trợ về chế độ chính sách.

Khuyến khích người lao động tham gia các chương trình đào tạo nghề của các doanh nghiệp. Bảo vệ bình đẳng giới; bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bình xét các hộ nghèo và cận nghèo.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, các hoạt động thể thao trên địa bàn. Thường xuyên tuyên truyền, phát huy tối đa thời lượng phát sóng của Đài huyện, Đài xã, thị trấn.

3. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thanh tra, nội vụ

- Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng địa phương, duy trì nghiêm các chế độ trực ban. Chỉ đạo 06 xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã, Trung tâm Y tế huyện diễn tập quốc phòng an ninh. Hoàn thành kế hoạch giao quân năm 2019. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, tập trung các giải pháp làm giảm tai nạn giao thông, các tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ... góp phần giữ vững an ninh chính trị,  trật tự an toàn xã hội.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019. Phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và trả lời theo quy định của pháp luật. Thanh tra huyện, các phòng, ngành và các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình hình đơn thư, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất đơn thư vượt cấp. Duy trì tốt công tác tiếp công dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

- Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác xây dựng chính quyền cơ sở. Thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án tinh giản biên chế; Đề án thu hút sinh viên Đại học chính quy về công tác tại xã, thị trấn. Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại bộ phận một cửa. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tạo điều kiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Trên đây là những kết quả trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện trân trọng báo cáo./.

Tin mới nhất

Báo cáo phát triển kinh tế xã hội năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019(18/12/2018 3:46 CH)

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 10(23/10/2018 3:44 CH)

Báo cáo tháng 1(25/01/2017 1:37 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2012 và mục tiêu, nhiệm vụ,...(04/06/2013 2:24 CH)