Ân Thi: Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Đăng ngày 19 - 10 - 2018
100%

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ân Thi lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra nhiều mục tiêu trên các lĩnh vực. Trong đó tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ; phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới; tạo sự chuyển biến trong giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - trật tự xã hội; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. 
Cụm công nghiệp Quang Vinh - Vân Du (Ân Thi)
Cụm công nghiệp Quang Vinh - Vân Du (Ân Thi)
Ông Nguyễn Đình Lăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Ngay sau khi ban hành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch cụ thể, sát hợp với điều kiện thực tế như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Trên cơ sở đó, huyện tiếp tục cụ thể hóa kế hoạch theo từng năm, có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ thực hiện phù hợp. Nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế, huyện khai thác thế mạnh trong nông nghiệp bằng cách đẩy mạnh dồn thửa đổi ruộng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân liên kết sản xuất hàng hóa theo chuỗi sản phẩm; phát triển kinh tế trang trại tổng hợp, nuôi trồng thủy sản; nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nhằm thay đổi cách thức tổ chức sản xuất cho người dân...  
 
Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá trong phát triển kinh tế, huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn đăng ký cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân và các doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh. Đến nay, huyện Ân Thi có gần 200 doanh nghiệp đăng ký đầu tư sản xuất, kinh doanh và hoạt động ổn định trên các lĩnh vực khác nhau, chủ yếu là xây dựng, thương mại, may mặc, công nghiệp chế biến... tạo việc làm cho hơn 6.500 lao động.
 
Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, huyện chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao tỷ lệ trưởng, phó thôn là đảng viên; tạo nguồn, kết nạp đảng viên nông thôn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trịvề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngoài ra, huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết theo từng năm để kịp thời phát hiện, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh.
 
Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Ân Thi đã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Năm 2017, tổng thu ngân sách trên 84 tỷ đồng, đạt 131% so với kế hoạch tỉnh giao (mục tiêu đại hội thu ngân sách đến năm 2020 đạt trên 70 tỷ đồng). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi được 408,95 ha diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Một số mô hình chuyển đổi chăn nuôi và trồng cây ăn quả, rau màu ngắn ngày cho thu nhập 200-220 triệu đồng/ha/năm. Bình quân giá trị thu trên 1 ha canh tác năm 2017 đạt 121 triệu đồng/ha(mục tiêu đại hội giá trị thu trên một ha canh tác đến năm 2020 đạt 120 triệu đồng/ha). Huyện đã huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới đạt trên 112 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã có 11 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Toàn huyện hiện có 120/133 làng, khu phố được công nhận làng, khu phố văn hóa, đạt tỷ lệ 90% (bằng mục tiêu đại hội). Thực hiện chương trình, đề án lao động, việc làm của huyện giai đoạn 2016 - 2020, mỗi năm huyện tạo việc làm mới cho 2.800 lao động có thu nhập ổn định. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Qua đánh giá, phân loại chất lượng, số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh đạt 50%; trên 85% số chính quyền vững mạnh; 90% số đoàn thể vững mạnh, đạt mục tiêu đại hội đề ra. Đảng bộ huyện không có tổ chức cơ sở đảng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. 
 
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, thời gian tới, huyện tập trung triển khai thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện; khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm; tập trung phát triển hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm cho người lao động để giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIIvề xây dựng, chỉnh đốn Đảnggắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trịvề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế... 

Ý kiến bạn đọc
  Đọc thêm...

  Tin mới nhất

  Báo cáo công tác tháng 7(22/07/2019 8:29 SA)

  Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm...(03/07/2019 8:34 SA)

  Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Dư nợ cho vay đạt 333 tỷ đồng(02/07/2019 8:28 SA)

  Báo cáo công tác tháng 4(26/04/2019 8:27 SA)

  Khai trương Trung tâm thương mại huyện Ân Thi(10/04/2019 5:07 CH)

  Cơ quan phát triển Pháp hỗ trợ phát triển hệ thống thủy lợi ở Ân Thi(05/04/2019 1:28 CH)

  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ân Thi: Thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi(01/04/2019 9:32 SA)

  Báo cáo công tác tháng 2(26/02/2019 8:24 SA)

  Báo cáo công tác tháng 1(28/01/2019 8:23 SA)

  Xã Đặng Lễ: Đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới(23/12/2018 1:11 CH)

  Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 11(29/11/2018 3:43 CH)

  Huyện Ân Thi: Gặp mặt doanh nghiệp và kỉ niệm ngày doanh nhân Việt Nam(12/10/2018 7:39 SA)

  Huyện Ân Thi: Tiêu thụ trên 2,2 tấn Nhãn tại tuần lễ Nhãn lồng tại Hà Nội(04/09/2018 4:03 CH)

  UBND huyện: Tham gia ý kiến vào Dự án cải tạo, nâng cấp đường 376 qua thị trấn Ân Thi(27/08/2018 4:56 CH)

  Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Tổng dư nợ đạt hơn 306 tỷ đồng(02/08/2018 2:01 CH)