Đăng ngày 20 - 12 - 2017
100%

 

Căn cứ Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Ân Thi về việc cải cách hành chính nhà nước huyện Ân Thi năm 2017; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 16/6/2017 về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017. Qua báo cáo kết quả cải cách hành chính và kiểm tra thực tế tại một số xã, thị trấn, UBND huyện có ý kiến như sau:

Về cơ bản các xã, thị trấn đã niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã; đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, bố trí cán bộ, công chức được phân công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Thủ tục hành chính phần lớn được giải quyết nhanh gọn trong ngày, trừ một số trường hợp cần phải xác minh thì giải quyết theo quy định. Một số xã, thị trấn chưa cập nhật kịp thời bộ thủ tục hành chính mới và danh mục thủ tục hành chính đã bị bãi bỏ; Chưa có sổ tiếp nhận và trả kết quả, phiếu kiểm soát, phiếu tiếp nhận hồ sơ. Việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng thông tin ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn hạn chế.

Hồ sơ cán bộ, công chức chưa cập nhật thường xuyên vào túi hồ sơ: (như các quyết định lương gần nhất, phiếu đánh giá phân loại cán bộ, công chức hàng năm...). Công tác báo cáo cải cách hành chính hàng tháng, hàng quý còn chậm, muộn.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

- Cử công chức chuyên môn liên hệ với cơ quan chuyên môn cấp trên, cập nhật kịp thời bộ thủ tục hành chính mới và danh mục thủ tục hành chính đã bị bãi bỏ

- Hoàn thiện sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả; phiếu kiểm soát, tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

- Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được trang bị; Tăng cường sử dụng hệ thống phần mềm và hòm thư công vụ đã được cung cấp.

- Bổ sung kịp thời và thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định

- Thực hiện nghiệp túc công tác thông tin báo cáo theo quy định: Hàng năm xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính trước 30 tháng 11 năm trước liền kề; gửi các báo cáo kết quả cải cách hành chính hàng quý trước ngày 01 của tháng cuối cùng trong quý; báo cáo 6 tháng và báo cáo năm gửi trước ngày 01/6 và 01/12 hàng năm.

- Giao phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND-UBND hướng dẫn chuyên môn, theo dõi việc thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn.

- Giao phòng Nội vụ hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện công tác cải cách hành chính; chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng công văn hướng dẫn chấm điểm chỉ số cải cách hành chính tại các xã, thị trấn và tham mưu UBND huyện đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính hàng năm theo quy định

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công văn./. 

Tin mới nhất

Quyết định công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện Ân Thi ban...(10/05/2019 7:41 SA)

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017(02/08/2018 8:24 SA)

Quyết định Thủ tướng ban hành danh mục dịch vụ công trức tuyến mức độ 3, 4(11/06/2018 9:32 SA)

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội...(08/03/2018 9:27 SA)

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây...(23/02/2018 9:25 SA)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Ân Thi(01/02/2018 9:24 SA)

Quyết định công bố công khai quyết toán nhà nước năm 2016(01/01/2018 1:40 CH)

Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018(22/12/2017 10:18 SA)

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017(21/12/2017 11:55 SA)

Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động(04/12/2017 11:50 SA)

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017(07/11/2017 1:05 CH)

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA UBND CÁC...(11/10/2017 7:26 SA)

Công bố công khai quyết toán năm 2016 (10/08/2017 2:35 CH)

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn huyện Ân Thi(01/04/2017 1:03 CH)