khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017

Đăng ngày 21 - 12 - 2017
100%

Để kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện đề nghị Thủ trưởng các phòng, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ vào đăng ký thi đua đầu năm và kết quả đạt được của tập thể, cá nhân năm 2017 tổ chức bình xét các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị các cấp khen thưởng gồm: Trung ương, tỉnh, huyện theo các quy định về công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Các danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn để được công nhận các danh hiệu

a) Các danh hiệu thi đua

- Đối với tập thể: Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến.

- Đối với cá nhân: Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Chiến sỹ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến.

b) Tiêu chuẩn để được công nhận các danh hiệu

- Cờ thi đua của Chính phủ: Được xét tặng cho các tập thể sau:

+ Các tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét duyệt, đề nghị UBND tỉnh trình Chính phủ tặng Cờ thi đua (Trong số những tập thể đã được xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh).

- Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh: Được xét tặng hàng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

          + Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc của tỉnh.

          + Có nhân tố mới, mô hình mới thực sự tiêu biểu để các tập thể khác trong tỉnh học tập.

          + Nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; chính quyền (xã, thị trấn), cơ quan đạt vững mạnh tiêu biểu; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

          + Được bình xét suy tôn là đơn vị xuất sắc tiêu biểu nhất của Khối thi đua; của sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và của huyện, thành phố

- “Tập thể lao động xuất sắc”; “Tập thể lao động tiên tiến”: Được xét mỗi năm một lần vào dịp tổng kết năm công tác của đơn vị.

          + Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”: Được xét tặng cho tập thể có trên 50% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và đạt các tiêu chuẩn khác quy định tại khoản 1, Điều 28, Luật Thi đua khen thưởng năm 2003;

          + Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”: Là tập thể tiêu biểu, được lựa chọn trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, có 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ trong đó có trên 70% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và đạt các tiêu chuẩn khác quy định tại khoản 1, Điều 27, Luật Thi đua Khen thưởng năm 2003.

 “Tập thể Lao động xuất sắc” phải có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc hình thức “chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong trong thời hạn từ 6 tháng” trở lên (Nếu là đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ Luật Lao động).

          - Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở": Được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

          + Đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc “Chiến sỹ tiên tiến”;

           + Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cơ quan, tổ chức, đơn vị công nhận.

            Tỷ lệ cá nhân đề nghị danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến" hoặc “Chiến sỹ tiên tiến”.

          - Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt hai tiêu chuẩn sau:

           + Có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp tỉnh. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Chủ tịch Hội đồng xét duyệt sáng kiến, đề tài nghiên cứu cấp tỉnh xem xét, đánh giá mức độ ảnh hưởng, khả năng ứng dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác và quyết định công nhận.

  + Các cơ quan, đơn vị bình xét lựa chọn cá nhân đủ tiêu chuẩn trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; số lượng đề nghị không quá 1% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.

          2. Các hình thức khen thưởng và tiêu chuẩn khen thưởng

          a) Các hình thức khen thưởng

- Huân, Huy chương các loại

- Danh hiệu Vinh dự Nhà nước; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước

- Kỷ niệm chương, huy hiệu

          - Bằng khen, Giấy khen

          b) Tiêu chuẩn khen thưởng

  * Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Đối với cá nhân: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt các tiêu chuẩn khác quy định tại khoản 1, Điều 38, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

  - Đối với tập thể: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội bộ đoàn kếtvà đạt các tiêu chuẩn khác quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

   - Đối với cá nhân: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương phát động hàng năm.

+ Lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong tỉnh.

+ 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

+ Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố phát động khi tiến hành sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên.

- Đối với công nhân, nông dân, người lao động: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh để tặng cho công nhân, nông dân, người lao động gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trong cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức.

+ Công nhân có sáng kiến trong lao động, sản xuất mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề;

+ Nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 02 năm trở lên, giúp đỡ hộ nông dân xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm ổn định cho 05 lao động trở lên.

- Đối với tập thể: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua;

+ Lập được thành tích xuất sắc đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

+ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh để tặng cho gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.

* Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện: Xét tặng các tập thể, cá nhân lập được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất. Tỷ lệ đề nghị khen thưởng cá nhân không quá 30% tổng số cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

- Tiêu chuẩn đối với cá nhân:

+ Có thành tích được bình xét trong phong trào thi đua;

+ Lập được thành tích đột xuất;

          + Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tiêu chuẩn đối với tập thể:

+ Có thành tích được bình xét trong phong trào thi đua;

+ Lập được thành tích đột xuất;

          + Hoàn thành tốt nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

+ Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể, thực hành tiết kiệm;

+ Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể;

          3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

- Tờ trình của cơ quan, đơn vị;

- Biên bản họp xét duyệt khen thưởng của HĐTĐKT của cơ quan, đơn vị;

- Tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (đối với đề nghị khen thưởng cấp huyện);

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (đối với đề nghị khen thưởng cấp tỉnh);

Lưu ý: Tuyến trình khen đối với tập thể, cá nhân làm công tác đảng, đoàn thể: Cơ quan đảng, đoàn thể quản lý trực tiếp đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng hoặc đề nghị Chủ tịch UBND huyện trình cấp trên khen thưởng.

Thủ tục, hồ sơ khen thưởng thực hiện theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng.

Đối với các cá nhân đề nghị xét tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh phải kèm theo hồ sơ các căn cứ chứng minh (bản sao văn bản) để Cơ quan Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện có căn cứ thẩm định.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Cơ quan Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện (phòng Nội vụ) trước ngày 25/12/2017 (gửi kèm theo file qua thư điện tử: nv.at@hungyen.gov.vn) để tổng hợp, xét duyệt và trình các cấp có thẩm quyền quyết định. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc liên hệ theo số điện thoại: 0321.3831.222 ./.

Tin mới nhất

Quyết định công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện Ân Thi ban...(10/05/2019 7:41 SA)

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017(02/08/2018 8:24 SA)

Quyết định Thủ tướng ban hành danh mục dịch vụ công trức tuyến mức độ 3, 4(11/06/2018 9:32 SA)

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội...(08/03/2018 9:27 SA)

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây...(23/02/2018 9:25 SA)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Ân Thi(01/02/2018 9:24 SA)

Quyết định công bố công khai quyết toán nhà nước năm 2016(01/01/2018 1:40 CH)

Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018(22/12/2017 10:18 SA)

(20/12/2017 11:48 SA)

Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động(04/12/2017 11:50 SA)

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017(07/11/2017 1:05 CH)

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA UBND CÁC...(11/10/2017 7:26 SA)

Công bố công khai quyết toán năm 2016 (10/08/2017 2:35 CH)

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn huyện Ân Thi(01/04/2017 1:03 CH)