Hướng dẫn quy trình đánh giá, công nhận xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Đăng ngày 03 - 10 - 2017
100%

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND huyện hướng dẫn thực hiện quy trình đánh giá, công nhận xã, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cụ thể như sau:

I. ĐỐI VỚI CẤP XÃ

1. Trách nhiệm của công chức xã

Công chức cấp xã được giao theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật có trách nhiệm tự chấp điểm, gửi kết quả đến công chức Tư pháp - Hộ tịch. Căn cứ kết quả tự chấm điểm của công chức cấp xã và kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, công chức Tư pháp - Hộ tịch tổng hợp báo cáo, trình Chủ tịch UBND cấp xã.

2. Trách nhiệm của UBND cấp xã

2.1. Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức họp đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Cuộc họp có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tham dự. Trường hợp xét thấy đủ điều kiện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn gửi hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến Phòng Tư pháp huyện trước ngày 05 tháng 01 của năm liền kề sau năm đánh giá.

2.2. Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai kết quả chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật tại trụ sở làm việc, nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt cộng đồng của thôn, làng, tổ dân phố và cộng đồng dân cư khác; thông báo trên đài, loa truyền thanh cơ sở trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc tự chấm điểm.

2.3. Hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bao gồm: Báo cáo kết quả đạt chuẩn của UBND cấp; Bảng tổng hợp điểm số của các chỉ tiêu, tiêu chí tự chấp điểm; Bảng tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân; công văn đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tài liệu khác (nếu có).

3. Về đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã

3.1. Đối tượng tham gia đánh giá

Bao gồm tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã và đã được trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm đánh giá hoặc năm trước liền kề năm đánh giá.

3.2. Về số lượng đối tượng tham gia đánh giá

- Đối tượng tham gia đánh giá sự hài lòng hằng năm của mỗi đơn vị cấp xã do UBND tỉnh hướng dẫn nhưng tối thiểu phải đạt từ 15% trở lên số lượt thủ tục hành chính tại cấp xã đượt giải quyết và trả kết quả của năm trước liền kề năm đánh giá.

- Việc đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân được thực hiện bằng phiếu lấy ý kiến, bảng điện tử hoặc hình thức phù hợp khác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc kết hợp với đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới, chỉ số cải cách thủ tục hành chính hàng năm.

4. Thời hạn để rà soát, đánh giá, chấp điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Việc rà soát, đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được tiến hành hằng năm, tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12.

II. ĐỐI VỚI CẤP HUYỆN

1. Trách nhiệm của phòng Tư pháp

1.1. Phòng Tư pháp huyện có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tham mưu Chủ tịch UBND huyện tổ chức họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã giải trình, bổ sung hồ sơ trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Căn cứ kết quả họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, Phòng Tư pháp huyện lập danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đề xuất các giải trình Chủ tịch UBND huyện trước ngày 20 tháng 01 của năm liền kề sau năm đánh giá.

1.2. Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 01/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

1.3. Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật.

2. Quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện xem xét, quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trước ngày 25/02 của năm liền kề sau năm đánh giá; tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các giải pháp đối với các xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn.

III. ĐIỀU KIỆN CẤP XÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

1. Không có tiêu chí nào dưới 50% số điểm tối đa.

2. Tổng số điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt từ 90% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại I, từ 80% số điểm tối đa trở lên đối với các xã loại II và từ 70% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại III.

3. Kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân quy định tại điểm đ khoản 2 điều 5 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ- TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ đạt từ 80% tổng số điểm tối đa trở lên.

4. Trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra.

Cách tính điểm số các chỉ tiêu của tiêu chí tiếp cận pháp luật và các biểu thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thực hiện tại Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Yêu cầu phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tin mới nhất

Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2020(15/07/2020 3:24 CH)

Tham gia ý kiến kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019(20/02/2020 10:58 SA)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020(16/01/2020 9:23 SA)

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019(14/01/2020 3:18 CH)

Quy chế Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân(17/12/2019 9:44 SA)

Hội nghị lần thứ 25 BCH Đảng bộ huyện khóa XXV (01/07/2019 2:31 CH)

Hội nghị tập huấn công tác quản lý Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019(23/11/2018 10:44 SA)

Sở Kế hoạch và Đầu tư dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính ở Hưng Yên(08/05/2018 4:12 CH)

Tăng cường sử dụng Hòm thư công vụ à ứng dụng phần mềm QLVB&ĐH(04/04/2018 11:16 SA)

Đề xuất bổ sung trường hợp tinh giản biên chế(06/11/2017 2:28 CH)

Công văn yêu cầu tiếp tục nhận gửi văn bản qua hòm thư điện tử(11/10/2017 7:34 SA)

Hưng Yên sơ kết thực hiện Kế hoạch số 93a và đánh giá kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(06/10/2017 7:09 SA)

Đại hội công đoàn bộ phận Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi lần thứ V,...(04/07/2017 9:52 SA)