Danh sách UBND các xã, thị trấn

Đăng ngày 01 - 11 - 2017
100%

DANH SÁCH CHỦ TỊCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN

STT

Họ Và Tên

Chức danh

Hòm thư công vụ

1

Nguyễn Văn Thanh

Chủ tịch UBND Phù Ủng

phuung@hungyen.gov.vn

2

Nguyễn Xuân Thỉnh

Chủ tịch UBND Bãi Sậy

baisay@hungyen.gov.vn

3

Nguyễn Văn Sính

Chủ tịch UBND Bắc Sơn

bacson@hungyen.gov.vn

4

Chu Minh Tình

Chủ tịch UBND Đào Dương

daoduong@hungyen.gov.vn

5

Hoàng Văn Vị

Chủ tịch UBND Vân Du

vandu@hungyen.gov.vn

6

Bùi Thị Thắm

Chủ tịch UBND Xuân Trúc

xuantruc@hungyen.gov.vn

7

Đinh Văn Lưu

Chủ tịch UBND Quảng Lãng

quanglang@hungyen.gov.vn

8

Đỗ Xuân Cương

Chủ tịch UBND Đặng Lễ

dangle@hungyen.gov.vn

9

Nguyễn Hồng Phong

Chủ tịch UBND Cẩm Ninh

camninh@hungyen.gov.vn

10

Đỗ Văn Tự

Chủ tịch UBND Nguyễn Trãi

nguyentrai@hungyen.gov.vn

11

Phạm Như Công

Bí thư Đảng ủy Hồ Tùng Mậu

hotungmau@hungyen.gov.vn

12

Nguyễn Văn Công

Chủ tịch UBND Hồng Vân

hongvan@hungyen.gov.vn

13

Vũ Sỹ Viên

Chủ tịch UBND Hồng Quang

hongquang@hungyen.gov.vn

14

Chu Văn Kết

Chủ tịch UBND Hạ Lễ

hale@hungyen.gov.vn

15

Nguyễn Văn Hoàng

Chủ tịch UBND Tiền Phong

tienphong@hungyen.gov.vn

16

Lê Xuân Mạnh

Chủ tịch UBND Văn Nhuệ

vannhue@hungyen.gov.vn

17

Đào Đình Quỳnh

Chủ tịch UBND Hoàng Hoa Thám

hoanghoatham@hungyen.gov.vn

18

Đặng Văn Đãng

Chủ tịch UBND Quang Vinh

quangvinh@hungyen.gov.vn

19

Nguyễn Đức Huynh

Chủ tịch UBND Tân Phúc

tanphuc@hungyen.gov.vn

20

Hoàng Văn Thư

Chủ tịch UBND thị trấn

ttanthi@hungyen.gov.vn

21

Nguyễn Văn Giảm

Chủ tịch UBND Đa Lộc

daloc@hungyen.gov.vn

 

Tin mới nhất